Hjem / Aktuelt / Er enkelte barneforsikringer egentlig verdiløse ?

Er enkelte barneforsikringer egentlig verdiløse ?


Blant salgsargumentene finner man mange i retning av at med barneforsikring unngår man at barnet må leve «et liv med minstepensjon». Selskapenes oversikter over vilkårene viser hvilke summer foreldre vil motta hvis barnet blir erklært 100% medisinsk invalid.

Hva skal til?

Men hva er det som egentlig skal til for å få utbetalt disse beløpene, som hos de fleste selskapene ligger på rundt 1,5 millioner kroner? Ganske mye, skal vi gå etter tabellene i Sosialdepartementets forskrift om menerstatning ved yrkesskade, som selskapene bruker til å fastsette graden av invaliditet.

Ikke egnet

– Invaliditetstabellene er definitivt ikke egnet som utgangspunkt for en forsikring som skal dekke arbeidsuførhet, mener professor i trygdemedisin Dag Bruusgaard ved universitetet i Oslo.

Han er dessuten enig i at det er sannsynlig at dersom et barns helsetilstand blir beskrevet som i eksemplene ovenfor, vil det være ute av stand til noen gang å fungere i lønnet arbeid.

Foreldre som tror at barnet deres er godt forsikret mot et liv med minstepensjon, kan dermed få seg et svært ubehagelig sjokk både når summen skal utregnes, og i sitt møte med legestanden, som skal gi de erklæringene som er nødvendig for å få utløst noen som helst sum.

Vanskelig å dokumentere

Leder for barnelegeforeningen Jørgen Hurum gir uttrykk for håp for barnets fremtid i arbeidslivet, men gjør det slett ikke lettere for foreldre som har tegnet barneforsikring.

– Å erklære et barn medisinsk invalid er en både alvorlig og vanskelig sak, sier han. – En erklæring om varig medisinsk invaliditet forutsetter at legen ser intet utviklingspotensiale, og en slik konklusjon vil en lege ytterst sjelden kunne trekke for et barn. Dersom en 2-3-4- åring utsettes for en hodeskade, skiller det seg jo fra en voksen med samme skade ved at barnet er i stadig rask utvikling, og nervesystemet har en langt sterkere evne til å tilpasse seg. På grunn av den store usikkerheten tror jeg en lege vil ha store vanskeligheter med å erklære et barn medisinsk invalid.

Betaler ved uførhet

Alle selskapene knytter barneforsikring til medisinsk invaliditet, men GjensidigeNOR og Storebrand gir en uføredekning i tillegg. Her ser du innholdet i alle tilbudene i markedet for barneforsikringer.

– Med vårt produkt vil det kunne utbetales uførepensjon fra barnet er fylt 18 år, dersom barnet er ute av stand til å skaffe seg inntekt. Sykdommen eller skaden som fører til uførhet, kan godt ha inntruffet før barnet blir 18 år. Vi kan imidlertid ikke vurdere saken og starte noen uførepensjon før barnet er 18 år, sier fagsjef i Storebrand Torgeir Høverstad til DinSide.

– Vi vil gjøre en selvstendig vurdering av om ungdommen er arbeidsufør ved fylte 18 år, men vi vil nok lene oss til hva Folketrygden mener. Hvis Folketrygden erklærer ungdommen varig ufør, vil det være overveiende sannsynlig at vi også gjør det, sier han.

Kan betale tidligere

– Grunnen til at Vesta Forsikring AS har knytett sin barneforsikring, BarneEkstra, opp til medisinsk invaliditet og ikke ervervsmessig uførhet, er at Vesta mener dette gir en bedre forsikringsløsning for disse kundene, skriver selskapet til DinSide.

– Et barn kan, både etter folketrygdloven og våre konkurrenters forsikringsvilkår, tidligst få vurdert en eventuell ervervsmessig uføregrad ved fylte 18 år. Et barn som blir rammet av en sykdom eller ulykke i ung alder vil kunne tilpasse seg sin situasjon på tross av de følger sykdommen eller ulykken måtte få. Barnet kan for eksempel tilpasse valg av utdannelse og yrke slik at vedkommende vil være helt arbeidsfør når det når yrkesaktiv alder, til tross for at vedkommende har et annet utgangspunkt enn barn som ikke har blitt rammet av sykdom eller ulykke. Likevel kan følgene av en sykdom eller ulykke få vesentlig betydning for barnets muligheter for livsutfoldelse.

Scroll To Top